Whoscall Premium ใช้ฟรี 6 เดือน รับสิทธิ์ได้ทางแอป SCB Easy

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ Whoscall แจกโค้ด Whoscall Premium ใช้ฟรี 6 เดือน จำนวน 1 ล้านโค้ด สามารถกดรับได้ทางแอป SCB Easy

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB ให้คุณใช้งานแอป Whoscall แบบพรีเมียม ที่จะช่วยแจ้งเตือน และระบุข้อมูลของสายที่โทรเข้าของมิจฉาชีพ หลอกลวง หรือก่อกวน พร้อมทั้งยังจัดการกับ SMS ข้อความที่เป็นสแปมหรือการหลอกลวงต่างๆ ให้

สามารถกดรับโค้ด Whoscall Premium ใช้ฟรี 6 เดือน ได้ผ่านทางแอป SCB Easy โดยเลื่อนลงมาที่เมนู SCB Easy Bonus แล้วกดรับสิทธิ์ได้เลย โครงการนี้มีแจกทั้งหมด 1 ล้านโค้ด

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

SCB Easy Bonus – Whoscall Premium (มูลค่า 354 บาท) 

ระยะเวลาโปรโมชัน (รับสิทธิ) : 4 กันยายน 2566 – 3 มกราคม 2567

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB Easy Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 • รับโค้ด Whoscall Premium Account ใช้งานฟรี ระยะเวลา 6 เดือน (มูลค่า 354 บาท) ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ผ่านแอป SCB EASY ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 – 3 มกราคม 2567 (ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) 
 • ขอสงวนสิทธิสำหรับลูกค้า 1,000,000 สิทธิแรก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (มูลค่าทั้งสิ้น 354,000,000 บาท) โดยแบ่งรอบระยะเวลาการแจกโค้ด 4 รอบ ดังนี้
  • 4 กันยายน 2566 – 3 ตุลาคม 2566 : 250,000 โค้ด
  • 4 ตุลาคม 2566 – 3 พฤศจิกายน 2566 : 250,000 โค้ด
  • 4 พฤศจิกายน 2566 – 3 ธันวาคม 2566 : 250,000 โค้ด
  • 4 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 : 250,000 โค้ด
 • กรณีที่ลูกค้าใช้สิทธิไม่ครบ 250,000 โค้ด/รอบ ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่นำจำนวนโค้ดคงเหลือไปรวมในรอบถัดไป
 • จำกัดการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ในการใช้สิทธิ ผู้ใช้งานแอป SCB EASY ต้องกดรับสิทธิผ่านทางแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus และนำโค้ดที่ได้รับ ไปใช้กรอกเพื่อใช้ Whoscall พรีเมียม ที่ https://redeem.whoscall.com ผ่าน browser Chrome/Safari/Firefox/Edge
 • โค้ดมีอายุ 7 วันหลังจากได้รับโค้ด ทั้งนี้โค้ดที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิถือว่าสละสิทธิ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิได้
 • โค้ดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารและ บริษัท Gogolook CO., LTD ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้ 
  • การไม่ได้รับโค้ด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า 
  • การไม่สามารถใช้โค้ดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิในเมนูสิทธิพิเศษ Easy bonus
  • การใช้งานโค้ดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้บริการของแอปพลิเคชัน Whoscall ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุด บกพร่อง และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ บริษัท Gogolook CO., LTD ผ่านอีเมล service@gogolook.com 
 • ธนาคารและ บริษัท Gogolook CO., LTD ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท Gogolook CO., LTD เป็นที่สุด
 • กรณีพบข้อขัดข้อง มีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777