Gogolook เปิดตัว แม่รู้ดี บอทอัจฉริยะ ป้องกันหลอกลวง, ฉ้อโกงบนโลกออนไลน์

Gogolook เปิดตัว แม่รู้ดี แชทบอทสำหรับตรวจสอบข้อความน่าสงสัย สามารถเช็คข้อความน่าสงสัยมากกว่า 142 ล้านข้อความในปี 63 ข่าวลือเท็จ COVID-19