AIS The StartUp ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำ สร้างทักษะความรู้ ESG ให้สตาร์ทอัพไทย เตรียมความพร้อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดทุน

AIS The StartUp ประกาศเดินหน้าโครงการ “ESG to Capital for Tech Entrepreneurs” ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup Association) โดยมีเป้าหมายเสริมศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG) ให้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และพร้อมแข่งขันในตลาดทุน

โครงการ ESG to Capital for Tech Entrepreneurs ประกอบด้วยภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่

  1. สร้างความเข้าใจความสำคัญของ ESG ต่อธุรกิจ ทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินมูลค่าบริษัทของนักลงทุน
  2. เสริมทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนและดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ให้สอดคล้องกับรูปแบบและขนาดของสตาร์ทอัพ
  3. ต่อยอดขีดความสามารถทางการแข่งขันของสตาร์ทอัพไทยในตลาดทุน

โดยทีมวิทยากรจากองค์กรชั้นนำ จะร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน

ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้าน AIS The StartUp กล่าวว่า AIS The StartUp ยังคงยึดมั่นแนวทางการทำงานแบบ Partnership for Inclusive Growth ที่เน้นการเติบโตร่วมกันกับสตาร์ทอัพไทย ผ่านการนำเสนอดิจิทัลโซลูชันและเทคโนโลยี การเปิดช่องทางเข้าถึงตลาด พร้อมทั้งแบ่งปันองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะความรู้ด้าน ESG ที่จะเป็นรากฐานสำคัญให้ผู้ประกอบการมีความพร้อม และลดความเสี่ยงในการระดมทุนและขยายธุรกิจในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน

AIS The StartUp ESG

ทั้งนี้ ภายใต้แนวคิด “Partnership for Inclusive Growth” ดังกล่าว AIS The StartUp ตั้งเป้าเป็นเพื่อนคู่คิดกับสตาร์ทอัพ เพื่อร่วมกันค้นหาโอกาสและสร้างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว ผ่านการเติมเต็มปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น เงินทุน ทักษะ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการเข้าถึงตลาด ซึ่งจะเป็นประตูสู่โอกาสใหม่ที่ผู้ประกอบการจะสามารถเติบโตในระดับภูมิภาคได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป