DEPA ร่วมกับ Mastercard เปิดโครงการ City Possible พัฒนาประเทศไทยเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

DEPA เป็นตัวแทน 27 เมืองศักยภาพ สู่การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะเข้าร่วมโครงการ City Possible ของ Mastercard เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเมืองแบบครอบคลุมและยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ประกาศความร่วมมือกับ มาสเตอร์การ์ด ในโครงการระดับโลกที่มีชื่อว่า “City Possible” เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งดีป้าได้นำเมืองที่มีศักยภาพมากถึง 27 เมือง เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ นับเป็นการเข้าร่วมโครงการพร้อมกันเพื่อขยายเครือข่ายที่มากที่สุด ถือเป็นก้าวสำคัญของดีป้าในการดำเนินงานสู่เป้าหมายเพื่อให้เกิดเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 100 เมืองภายในปี 2563 หลังจากประสบความสำเร็จกับเมืองนำร่องอย่าง ภูเก็ต ขอนแก่น กรุงเทพฯ และเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

การพัฒนาประเทศให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะคือเสาหลักของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเมืองให้ดีขึ้น ตอนนี้หลายพื้นที่ใน 27 เมืองที่ได้รับการประกาศเขตเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้ง 7 องค์ประกอบของการเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะแล้ว อันได้แก่ การสัญจร ชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การปกครอง อาคาร และพลังงาน

DEPA ร่วมกับ Mastercard เปิดโครงการ City Possible พัฒนาประเทศไทยเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ริเริ่มโดยมาสเตอร์การ์ด City Possible เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายฝ่าย มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือด้านเทคโนโลยีอันทรงพลังเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในเมืองให้ดีขึ้น มอบการเข้าถึงเครือข่ายระดับโลกที่เชื่อมต่อผู้นำเมืองต่างๆ ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งสมาชิกโครงการจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรม รวมถึงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความท้าทายและปัญหาที่ทุกเมืองต้องเผชิญเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จคือการผลักดันการพัฒนาอย่างเนื่อง การดำเนินงานขั้นต่อไปของดีป้าคือการร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ดในการนำความรู้ความชำนาญจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private-Partnerships; PPPs) ริเริ่มโดยหน่วยงานฝ่ายความสัมพันธ์ภาครัฐ (Government Engagement) ของมาสเตอร์การ์ด มาสู่เมืองอัจฉริยะของไทย

ในช่วงกลางปี 2563 ดีป้าจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Smart City Showcase เชิญเมืองสมาชิกในโครงการ City Possible มาร่วมจัดแสดงแผนการดำเนินงานการเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ พร้อมทั้งเชิญเมืองอัจฉริยะของไทยขึ้นเวทีใหญ่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงเมือง พร้อมทั้งหาทางออกและความร่วมมือใหม่ๆ