HUAWEI มุ่งยกระดับ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านโครงการ Thailand Cyber Top Talent 2022

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (HUAWEI) และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมจัดงานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2022 ระยะที่ 1 ตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษา จนถึงบุคคลทั่วไป รวมมูลค่าเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท ซึ่งมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้าน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในประเทศไทย ผ่านโครงการการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ และการบ่มเพาะบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรในตลาดแรงงาน ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทยในภาพรวม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัลในครั้งนี้

HUAWEI-ความปลอดภัยทางไซเบอร์-Thailand-Cyber

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวถึงโครงการการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2022 ครั้งนี้ว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่านในโครงการการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไขในทุกระดับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เป็นเสาหลักให้แก่องค์กรหรือประเทศชาติ ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ ในโลกยุคเศรฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งแต่ละเหตุการณ์จะสร้างความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงความรู้และความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตั้งแต่ในระดับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจด้านนี้ เพื่อให้เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการดังกล่าวว่า “HUAWEI เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมโครงการนี้ทุกท่านจะเป็นขุมพลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งโครงการ Thailand Cyber Top Talent 2022 จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประเทศไทย จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และทำให้คนไทยเห็นความสำคัญของภัยด้านไซเบอร์ในประเทศไทย อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรดิจิทัลของไทย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานของไทย รองรับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้าน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในประเทศ และเป็นการผลักดันประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจสำคัญของหัวเว่ยในการ ‘เติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย ร่วมสนับสนุนประเทศไทย’ เพื่อก้าวขึ้นเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน”

สำหรับพิธีมอบโล่และเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน “Thailand Cyber Top Talent 2022” รวม 9 ทีม แบ่งเป็นระดับระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้ชนะในระดับมัธยมศึกษาได้รับเงินรางวัลจำนวน 128,000 บาท ผู้ชนะการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท และผู้ชนะในระดับบุคคลทั่วไปจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนได้รับเงินรางวัล 180,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินรางวัลรวมทั้งหมด 521,000 บาท ทั้งนี้ผู้ชนะการแข่งขันยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการไซเบอร์ซีเกมส์ (Cyber SEA GAMES) ต่อไป นอกจากนี้ภายในงาน สกมช.ยังได้มอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงานหน่วยงานของโครงการฯ จำนวน 8 หน่วยงานอีกด้วย