RICOH

RICOH ประกาศใช้พลังงานไฟฟ้าแบบทดแทน 100% สำหรับการประกอบ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3

บริษัท ริโก้ จำกัด (กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) ได้แถลงว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019 บริษัทจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตทดแทนทั้ง 100% เพื่อให้ครอบคลุมกับพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องการสำหรับใช้ประกอบ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3 ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในข้อตกลง RE100  ที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนครบทั้ง 100%

สำหรับกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ RICOH ใช้ในการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบ A3ซึ่งรวมถึงเครื่องที่นำมาซ่อมบำรุงใหม่ ด้วยนั้น จะเป็นพลังงานทดแทนทั้งสิ้น

ตั้งแต่ที่มีการประกาศเข้าร่วมโครงการ RE100 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 นั้น ทางกลุ่มบริษัท RICOH ได้ริเริ่มโครงการประหยัดพลังงานและกิจกรรมอื่นๆ มากมาย โดยมีการติดตั้งศูนย์ผลิตกระแสไฟฟ้าภายในบริษัทเอง รวมทั้งเปลี่ยนแหล่งพลังงานไฟฟ้ามาใช้แหล่งที่มีสัดส่วนของพลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัทได้หันมาใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนครบ 100%ในสำนักงานขายกว่า 9 แห่งในยุโรป รวมทั้งในกระบวนการนำกลับมาใช้ซ้ำ/ประกอบใหม่ในโรงงานที่ฝรั่งเศสด้วย สำหรับความพยายามด้านอื่น

 ตัวอย่างเช่น การเข้าซื้ออาคารภายนอกที่ได้มาตรฐาน Nearly ZEB ที่สำนักงานสาขากิฟุของ RICOH ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะสำนักงานขายภายในประเทศ เป็นต้น

และล่าสุดได้ทำข้อตกลงด้านพลังงานทดแทนอย่าง I-REC และ J-Credit กับทางรัฐบาลเพื่อซื้อเป็นเครดิตพลังงาน เพื่อใช้ในการจัดซื้อกระแสไฟฟ้า 37 GWh ในปีงบประมาณนี้ของRICOH เพื่อใช้กับทุกโรงงานที่มีการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบ A3 ซึ่งเมื่อข้อตกลงซื้อพลังงานในปีนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะสามารถใช้เครดิตมาแลกเปลี่ยนได้

ในขณะที่มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นสำหรับธุรกิจ ความพยายามดังกล่าวก็ได้เพิ่มความเชื่อมั่นและคำชื่นชมจากลูกค้า เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3 ของ RICOH ที่ได้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในโครงการนี้ RICOH วางเป้าหมายที่จะเร่งการสร้างความตระหนักของสังคมที่ลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือศูนย์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โรงงานเป้าหมายของโครงการนี้ได้แก่

  • ประเทศจีน        Ricoh Asia Industry (Shenzhen) Ltd.
  • ประเทศจีน        Shanghai Ricoh Digital Equipment
  • ประเทศไทย      Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd.
  • ประเทศญี่ปุ่น    Ricoh Industry Co., Ltd. (Tohoku Office)
  • ประเทศญี่ปุ่น    Ricoh Co., Ltd. (Ricoh Eco Business Development Center)