Tag: TomTom Maps

Huawei เตรียมเปลี่ยนมาใช้ระบบแผนที่ของ TomTom บน HMS แทน Google Maps

เนื่องจาก Huawei โดนทางการสหรัฐฯแบน และไม่สามารถใช้แอปและบริการต่างๆของ Google ได้ จึงเลือกใช้บริการแผนที่ของ TomTom แทนที่การใช้ Google Maps

Read more