Steam ยอมคืนเงินให้ผู้เล่น No Man’s Sky บางส่วน แม้จะเล่นไปเกิน 2 ชั่วโมงแล้วก็ตาม

โดยปกติแล้วหากเราซื้อเกมบน Steam ถ้าเกมที่เราซื้อไปนั้นเกิดมีปัญหาจนไม่สามารถเล่นได้  หรือเกมไม่ถูกใจ  เราสามารถทำเรื่องของคืนเงินได้  โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องเล่นเกมนั้นๆ ไปไม่เกินสองชั่วโมง