Tag: HUAWEI CLOUD Developer Contest

HUAWEI CLOUD Developer Contest การแข่งขันนักพัฒนาเทคโนโลยีบนคลาวด์ ครั้งแรกในประเทศไทย

หัวเว่ยจัดแข่งขันนักพัฒนาเทคโนโลยีบนคลาวด์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งสนับสนุนยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านไอซีทีสู่เวทีโลกยกระดับศักยภาพ

Read more