Tag: ESU

รัฐบาลเยอรมนียอมควักเงิน 27 ล้านบาท ต่ออายุการอัพเดตให้กับคอมที่ยังใช้ Windows 7 อยู่

รัฐบาลเยอรมนีต้องจ่ายเงิน กว่า 887,000 ดอลล่าร์ เป็นค่ายืดอายุการสนับสนุนความปลอดภัยระบบให้กับคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลยังคงใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7 อยู่

Read more