HUAWEI พารู้จักเทคโนโลยีการศึกษาไทยในยุค โรงเรียน 4.0

สถานการณ์โควิด-19 ต้องปรับตัวกันอีกครั้งที่ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ก็คือ “ภาคการศึกษาไทย” ต้องพึ่งตัวช่วย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ