AIS Academy จับมือพันธมิตร สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนหลักสูตร แคนาดา ผ่านแพลตฟอร์ม LearnDi

AIS Academy ผนึกสถานทูตแคนาดา และสมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดา (CICan) ทลายข้อจำกัด ให้คนไทยได้เรียนหลักสูตร แคนาดา ผ่านแพลตฟอร์ม LearnDi

AIS Academy ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม ยังคงเดินหน้าผลักดันองค์ความรู้ให้คนไทย จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ที่ทันสมัย เสริมขีดความสามารถและการพัฒนาตัวเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ผ่านการใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งของ AIS ในด้านโครงข่ายและดิจิทัลเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อเป็นการต่อยอด “ภารกิจ คิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ดังนั้นจึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง AIS Academy กับ สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และสมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดา หรือ Colleges and Institutes Canada (CICan) ในการนำหลักสูตรการเรียนรู้จากสถาบันชั้นนำของประเทศ แคนาดา อาทิ Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), McGill University, Athabasca University, Dalhousie University และ Humber College มาผสานกับเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มจากทาง AIS Academy โดย LearnDi ตั้งเป้าเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเสมือนการนำโลกไร้พรมแดน ให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้สร้างผลกระทบต่อทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนและกระบวนการทำงานในแง่ของการดำเนินธุรกิจ ทำให้การทำงานของ AIS Academy ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีทักษะความสามารถที่สอดรับกับโลกใหม่ที่วันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิง นั่นจึงเป็นที่มาของการทำงานร่วมกับ สถานทูตแคนาดา และ สมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดา หรือ Colleges and Institutes Canada (CICan) ในครั้งนี้ ที่เราร่วมกันนำเนื้อหาหลักสูตรระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น แนวทางและการรับรองด้านการบริหารโครงการแบบ Agile (Agile Project Management Practice & Certification online), การบัญชีและการเงินสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี (Accounting and Finance for Non- Accountants), การเขียนแผนธุรกิจมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Business writing for results), การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communicating effectively), การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management), การสร้างความสัมพันธ์และเสริมแรงให้กับพนักงาน (Creating Engaged and Motivate Employees) และ ความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relations)

AIS Academy LearnDi แคนาดา

โดยหลักสูตรเนื้อหาเหล่านี้มาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศแคนาดา จะถูกส่งต่อให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ด้วยการใช้ขีดความสามารถของ AIS Academy ผ่าน Digital Learning Platform อย่าง LearnDi ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสมือนการนำโลกไร้พรมแดนมาสู่คนไทย ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ตามเป้าหมายการทำงานของ AIS Academy ที่คิดเผื่อ เพื่อคนไทยและสังคมมาโดยตลอด”

นายซันจีฟ เชาเดอรีย์, ทูตพาณิชย์, สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา กล่าวว่า “ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยมาตรฐานการศึกษาของแคนาดาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ใบปริญญาหรือ certificate ต่างๆจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดารับประกันว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดยการทำงานร่วมกับ AIS Academy จะช่วยทำให้คนไทยได้เข้าถึงรูปแบบการเรียนการสอนของแคนาดา ซึ่งเราเชื่อว่าผู้สนใจเข้ามาเรียนจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากเนื้อหาของสถาบันชั้นนำของแคนาดาไปต่อยอดในวิชาชีพการทำงาน และยังเสริมทักษะใหม่ๆ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผู้เรียนจะได้รับ Certificate จากสถาบัน และสามารถนับเป็นหน่วยกิตเพื่อนำไปเรียนต่อที่สถาบันนั้นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย”

นางสาวเดนิส แอมโยท, ประธาน Colleges and Institutes Canada (CICan) เสริมว่า “ภูมิทัศน์การศึกษา (education landscape) ระดับอุดมศึกษาของทางแคนาดาซมีทั้ง วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันเฉพาะทางหลายแห่ง โดยสถาบันหลายแห่งนั้นมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งสถาบันที่เป็นสมาชิกของ Colleges and Institutes Canada แต่ละแห่งเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้ได้รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จในอาชีพของผู้เรียน ในฐานะที่อยู่ในวงการการศึกษา สมาคมตั้งตารอที่จะขยายความร่วมมือกับทาง AIS เพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของคนไทย”

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://learndi.aisacademy.com/

ทาสกระต่าย Always and Forever