fbpx

True Digital Academy ผนึก มธ. ร่วมพัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate เปิดคอร์สแรก Business Data Analytics สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 1 มี.ค. 2566

True Digital Academy ร่วมมือ มธ. ยกระดับทักษะดิจิทัลคนไทย พัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate ประเดิมคอร์สแรก Business Data Analytics เสริมศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 1 มี.ค. 2566

True Digital Academy Co-Certificate

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี และ ทรู ดิจิทัล โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้คนไทยมีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ ประเดิมเปิดคอร์สด้าน Business Data Analytics หลักสูตรระยะสั้นที่จะเสริมทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้หลักการแนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สร้างบุคลากรที่สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่มหาศาล เพื่อสร้างประโยชน์และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี โดยคอร์ส “TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics” มีระยะเวลาเรียนรวม 49 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 4 – 26 มีนาคม 2566 ณ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สำหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 มีนาคม 2566

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า บนโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศในปัจจุบัน เป็นที่ทราบดีถึงความสำคัญของศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Science) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ หรือการนำไปใช้งาน ทั้งในเชิงธุรกิจ การตลาด การศึกษา รวมไปถึงในทุก ๆ วงการ ทำให้มีแนวโน้มความต้องการบุคลากรที่มีทักษะในด้านนี้มากยิ่งขึ้น อันนำมาซึ่งการขาดแคลนบุคลากรกลุ่มดังกล่าว มธ.ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์สังคมและประเทศ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทุกคน เพื่อสร้างโอกาสและลดช่องว่างของทักษะที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการ โดยร่วมกับ True Digital Academy พัฒนาหลักสูตร “TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics” ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดตัวในรูปแบบคอร์สเรียนระยะสั้นที่มีความทันสมัย ผสมผสานการเรียนรู้จากบทเรียนที่น่าสนใจ และมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงมากขึ้น ทั้งยังจะได้รับใบรับรองที่เป็น Co-Certification ซึ่งเป็นเสมือนตราประทับที่จะช่วยรับรองความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีทักษะในด้านนี้ เชื่อว่าจุดแข็งด้านวิชาการของ มธ. เมื่อรวมกับประสบการณ์ของ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี จะช่วยเติมเต็มช่องว่างกันได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น ภายใน 1 ปี จะเปิดหลักสูตร mini MBA Program หรือคอร์สเรียนรวม 200 ชั่วโมง ที่จะเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตร TU x TDA Co-Certificate เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทรู ดิจิทัล ได้มีโอกาสนำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในโลกธุรกิจ ผสานกับองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย โดย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ได้นำประสบการณ์จากการจัดหลักสูตรเสริมทักษะที่ทันสมัยและหลากหลาย ร่วมออกแบบคอร์สระยะสั้นด้าน Business Data Analytics ที่มีจุดเด่นในการพัฒนาหลักสูตรแบบครบองค์ ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้โดยตรงจากคณาจารย์และนักวิชาการที่ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี เชื่อมั่นว่า คอร์ส “TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics” จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทย ให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตและแข่งขันในกับนานาประเทศทั่วโลก

คอร์ส “TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics” มีระยะเวลาเรียนรวม 49 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 4 – 26 มีนาคม 2566 ณ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและเฉพาะด้านที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กรชั้นนำ เรียนจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองทักษะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี โดยหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อาทิ

  • Introduction to Data Science and its Application
  • Real Case Studies
  • Basic Statistics and Foundation of Business and Marketing
  • Data Acquisition and Cleaning with SQL
  • Data Analysis and Interpretation with Excel
  • Data Mining and Visualization in Tableau
  • Basic Text Analytics with Python
  • Project Consulting and Project Presentation

สำหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจ Big Data สมัครเรียนคอร์ส “TU x TDA Co-Certificate Program in Business Data Analytics” ผ่านช่องทางของศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ CONC ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 มีนาคม 2566
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/701

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save