fbpx

HUAWEI เดินหน้าบ่มเพาะบุคลากร ICT ไทย ต่อยอดโครงการ Digital Bus เพื่อสังคม เพิ่มความเท่าเทียมด้านดิจิทัลทั่วประเทศ

HUAWEI มุ่งวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่บุคลากร ICT ไทยในปี 2566 ต่อยอดโครงการ Digital Bus เพื่อสังคม เพิ่มความเท่าเทียมด้านดิจิทัลทั่วประเทศ

HUAWEI ICT Digital Bus Prachuap Khiri Khan

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เร่งต่อยอดโครงการรถดิจิทัลเพื่อสังคมในปี พ.ศ. 2566 ขยายผลการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่อีโคซิสเต็มด้านบุคลากรดิจิทัลของประเทศไทย โดยจะเริ่มจากการบ่มเพาะบุคลากรไอซีทีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วางรากฐานทางด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งให้กับกลุ่มนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้บุคลากรไทยในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการเกษตร การประมง หรืออาชีพอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมวางแผนต่อยอดโครงการรถดิจิทัลในไทยจากการผนวกกับโครงการการฝึกอบรมและแข่งขันบุคลากรไอซีทีอื่น ๆ ของหัวเว่ยในอนาคต

นายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวถึงโครงการรถดิจิทัลเพื่อสังคม (Digital Bus) ของ หัวเว่ย ประเทศไทย ว่า “ในปี พ.ศ. 2566 เราจะเริ่มต้นโครงการรถดิจิทัลเพื่อสังคมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ทั้งเยาวชนและคนในพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ โครงการนี้จึงถือเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่แรงงานด้านดิจิทัลในประเทศไทย และเป็นก้าวแรกในปีนี้สำหรับการเปิดโอกาสให้คนไทยในพื้นที่ห่างไกลได้มีช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสะดวกง่ายดาย รวมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต โดยนอกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวเว่ยยังมีแผนจะขยายโครงการรถดิจิทัลให้ครอบคลุมอีกอย่างน้อย 7 จังหวัดในประเทศไทย”

เขายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า HUAWEI Thailand ให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านดิจิทัลของไทยมาโดยตลอด เพื่อเสริมสร้างอีโคซิสเต็มด้านบุคลากร ICT ให้มีความแข็งแกร่งในประเทศไทย อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของแรงงานด้านดิจิทัลในประเทศ และผลักดันให้ไทยยกระดับขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางทางดิจิทัลในอาเซียน ซึ่งนอกจากหัวเว่ยจะยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการรถดิจิทัลเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในปีนี้ เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มในประเทศไทย เพิ่มองค์ความรู้ไอซีทีให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอาชีพของคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การทำประมง การทำเหมือง และอาชีพอื่น ๆ หัวเว่ยยังวางแผนจะขยายผลด้วยการนำโครงการ Digital Bus เพื่อสังคมไปเชื่อมต่อกับโครงการด้านการฝึกอบรมและการแข่งขันบุคลากรไอซีทีโครงการอื่น ๆ ของหัวเว่ย เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรไอซีทีไทยสามารถมีช่องทางพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง

“ปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายเรื่องการขาดแคลนบุคลากรดิจิทัล ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมในภาคสังคม ทำให้การผลักดันโครงการพัฒนาทักษะไอซีทีเพื่อรองรับยุคดิจิทัลที่กำลังจะมาถึงถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมาก โดยหัวเว่ย ประเทศไทย จะมุ่งมั่นผลักดันความเท่าเทียมและคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยด้วยรถดิจิทัลเพื่อสังคมและเทคโนโลยีของเรา เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าในการประกอบอาชีพ พร้อมส่งมอบองค์ความรู้ด้านไอซีทีให้คนในท้องถิ่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และทำให้คนไทยเข้าถึงการศึกษารวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียม”

นายเดวิด หลี่ กล่าว

โครงการ “รถดิจิทัล” เพื่อสังคมโดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบมอบความรู้ด้านดิจิทัลภาคปฏิบัติและพื้นฐานแก่นักเรียนมากกว่า 3,000 คนในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยได้นำร่องโครงการรถดิจิทัลใน 8 จังหวัด ครอบคลุมกลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มแรงงาน เอสเอ็มอี และเกษตรชุมชน ในจังหวัดสิงห์บุรี สงขลา พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ พิจิตร ชลบุรี และนครราชสีมา ตามด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอซีทีในกลุ่มเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในจังหวัดพะเยา พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรแรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ รถดิจิทัลดังกล่าวยังได้นำเทคโนโลยีของ Huawei Fusion Solar Residential Smart PV มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน เพื่อการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ซึ่งในปีนี้ หัวเว่ยยังได้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนที่เจาะลึกมากขึ้น โดยผ่านทางอุปกรณ์ Huawei Matepad เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด รวมถึงมีเนื้อหาพิเศษสำหรับกลุ่มเด็กเปราะบาง เช่น Braille Solution เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการรถดิจิทัลนี้เป็นการให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ “เติบโตในประเทศไทย ร่วมสนับสนุนประเทศไทย” ของหัวเว่ย เพื่อนำเทคโนโลยีไปสู่ทุกคน ทุกบ้าน และทุกอค์กร และเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคอัจฉริยะที่เชื่อมถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com    

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save