fbpx

“โทรคมนาคม” เดินหน้าส่งเสริม โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club มุ่งสร้างทักษะดิจิทัลให้ชุมชน

“โทรคมนาคม” มุ่งปลูกฝังทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club และโครงการประจำปี 2565 ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รับผิดชอบภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลโทรคมนาคมแล้ว NT ยังได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการดิจิทัลโทรคมนาคม ผ่านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของ NT ในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยหลายโครงการด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) รวมถึงการตอบสนองความต้องการของพันธมิตรและคู่ค้าควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) มุ่งเน้นที่จะเพิ่มโอกาสในการใช้ดิจิทัลโทรคมนาคม เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านเกษตรกรรม สาธารณสุข การศึกษา และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club โดย โทรคมนาคม แห่งชาติ เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้รูปแบบการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการนำธุรกิจหลักของ NT ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้าน CSR เพื่อสนับสนุนภาคชุมชน และมุ่งส่งเสริมพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้เข้าถึงและนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Internet of Thing: IoT ผ่านการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) แบบทุกมิติ รวมถึงการจัดอบรมการใช้ Social Media ทั้งแบบปฏิบัติการและการเรียนผ่าน E-Learning เพื่อพัฒนาความรู้ให้เยาวชนเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง รวมถึงสอนเทคนิคด้านการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ การจัดทำ Content บนสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook, YouTube, Website, Tiktok เป็นต้น เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าของชุมชน และสร้างรายได้จากการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดทำคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับ YouTuber ชื่อดังเพื่อสนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน

โทรคมนาคม-NT-Youth-Club

การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

NT มุ่งหวังให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ประโยชน์ ยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ในฐานะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี ระบบอินเตอร์เน็ต และองค์ความรู้ ทักษะในการใช้แพลตฟอร์มเกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Farming Application) อาทิ การพยากรณ์อากาศ ตรวจวัดสภาพแวดล้อม และภูมิอากาศในพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจงตรงพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองได้ รวมถึงบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกและจำนวนผลผลิตเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เกษตรกรมีข้อมูลครบถ้วน สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงการเพาะปลูกในแต่ละรอบได้ รวมถึงการลงพื้นที่ของทีมงาน NT เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการเกษตรของแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมพร้อมแอปพลิเคชันใหม่ ๆ เสริมความรู้และนำไปปรับใช้ได้เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรชุมชนนั้น ๆ อาทิ

  • Hello NT แพลตฟอร์มการเกษตร ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ชำนาญไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อการพัฒนาการทำการเกษตรในภูมิภาคอีสาน ณ ชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม
  • นวัตกรรม Smart Pole หรือ เสาไฟอัจฉริยะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยพร้อมกับมัลติฟังก์ชัน ผสมผสานกับเสาไฟส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชุมชน ระบบตรวจสอบสภาพอากาศ หรือจอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร Smart Pole สามารถบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ เพิ่มความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชนเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม และชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย จังหวัดเลย
  • Smart Kids Code ส่งเสริมทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานบอร์ดสมองกลทำงานตามคำสั่ง (Coding) การใช้เทคโนโลยี IoT ในการสร้างหุ่นยนต์ควบคุมการเคลื่อนไหวได้จากทางไกล เพื่อนำมาใช้ในการทำการเกษตร และสามารถปรับใช้งานอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับคนในชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย จังหวัดเลย
โทรคมนาคม-NT-Youth-Club

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ความสามารถหลัก (Core Competency) ในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ NT ได้พัฒนาเยาวชนจากชุมชนเดิมของโครงการกว่า 74 ชุมชน 68 จังหวัดทั่วประเทศ และชุมชนใหม่ต่อเนื่องของปีนี้อีก 4 ชุมชน รวมเป็น 78 ชุมชน 72 จังหวัด โดยปี 2565 โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ดำเนินกิจกรรมในการสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศครบแล้ว จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย จังหวัดเลย เป็นชุมชนลำดับที่ 4 ของปีนี้ และในปี 2566 NT ได้เตรียมแผนงานด้าน CSR ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ในอีก 5 จังหวัดที่เหลือ ซึ่งจะทำให้มีชุมชนในโครงการฯ ครบทั้งประเทศรวม 77 จังหวัด

ในอนาคตได้กำหนดแผนงานโครงการที่จะเพิ่มจำนวนชุมชนในพื้นที่ใหม่ควบคู่ไปกับการติดตามต่อยอดเพื่อเพิ่มทักษะและนวัตกรรมใหม่ ๆ กับเยาวชนและชุมชนเดิมให้มากขึ้น เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน IoT หรือ Internet of Things เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เยาวชนนำไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ พร้อมจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์และความร่วมมือของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลในระยะยาวอย่างแท้จริง

พร้อมกันนี้ ในปี 2565 โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีแก่ชุมชน เพื่อต่อยอดสร้างโอกาสพัฒนาการท่องเที่ยงและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอ ร่วมกับ YouTuber เพื่อต่อยอดส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม สินค้า และผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับ 4 ชุมชน คือ ชุมชนชุมโค จ.ชุมพร ชุมชนบ้านหนองโขลง จ.สิงห์บุรี ชุมชนบ้านเดื่องกเหนือ และชุมชนสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และชุมชนบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร เพื่อแสดงถึงพลังประโยชน์ของโซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนเรื่องการแนะนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านโซเชียลมีเดีย เป้าหมายสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อชีวิตประจำวัน และเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสังคม ร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศ ร่วมแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างสังคมดีไปด้วยกัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save