NCC จับมือ TCCtech ปรับโฉมระบบ SAP ปั้นองค์กรสู่ Data-Driven Organization

NCC จับมือ TCCtech เตรียมความพร้อม เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์ SAP ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน ปั้นองค์กรสู่ Data-Driven Organization

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การปรับโฉมระบบ System, Applications and Products in Data Processing (SAP) ในครั้งนี้ เอ็น.ซี.ซี.ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อม เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากการใช้ซอฟต์แวร์ SAP ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน และสามารถนำโซลูชั่นไปปรับใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และการให้บริการที่สมบูรณ์แบบ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของศูนย์ฯ สิริกิติ์”

นางภัทรา ชมานนท์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์  ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ของเอ็น.ซี.ซี.ฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้น ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การขออนุมัติงบประมาณ การจัดสรรและควบคุมดูแลงบประมาณ  ดิฉันเชื่อว่า การปรับโฉมระบบ SAP ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเอาข้อมูล ทั้งในส่วนของ Finance & Non-Finance มาประมวลผล วิเคราะห์ และตัดสินใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า”

นายพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด  เปิดเผยว่า “ขอขอบคุณผู้บริหารของอ็น.ซี.ซี.ฯ ที่ให้ความไว้วางใจให้ทีซีซีเทค  เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรด้านดิจิทัลในครั้งนี้ เป้าหมายหลักของเรา คือ การส่งมอบโซลูชั่นที่สามารถขับเคลื่อนศักยภาพขององค์กรและพนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เลือกซอฟต์แวร์ SAP มาเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่การปรับโฉม Process การทำงานให้ได้มาตรฐาน มีระบบระเบียบ และข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนการนำ Data    มาทำการวิเคราะห์  เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ลดขั้นตอนการทำงานต่างๆ และต่อยอดการพัฒนาธุรกิจเพื่อความสำเร็จขององค์กรในอนาคต สิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากเรา”

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com