Tops FamilyMart

Tops และ FamilyMart รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ติดตั้ง ตู้เย็นประหยัดพลังงาน

Tops และ FamilyMart เดินหน้าดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ติดตั้ง “ตู้เย็นประหยัดพลังงาน” ใช้นวัตกรรมระบบทำความเย็น ลดคาร์บอนฟุตพรินท์  ลดการใช้พลังงาน 

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ขึ้นแท่นรายแรกค้าปลีกสีเขียว ดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Better World เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักขององค์การสหประชาชาติ ร่วมเป็นองค์กรที่ลดคาร์บอนฟุตพรินท์ ลดการใช้พลังงาน เดินหน้าติดตั้ง “ตู้เย็นประหยัดพลังงาน” ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และแฟมิลี่มาร์ท 777 สาขาทั่วประเทศ พร้อมตั้งเป้าหมายจะมีการเลือกใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% ทดแทนการใช้สารทำความเย็นที่มีผลทำลายสิ่งแวดล้อมและโอโซนในชั้นบรรยากาศ ในเครื่องทำความเย็นทั้งหมด  

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้บริหารท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท กล่าวว่า เพื่อดำเนินธุรกิจให้สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักขององค์การสหประชาชาติ  ในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์และธุรกิจต่างๆ ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อน (Global Warming) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้คน จึงเดินหน้าติดตั้ง “ตู้เย็นประหยัดพลังงาน” ตั้งแต่ปี 2562-ปัจจุบัน  

โดยใช้งบประมาณ กว่า  175 ล้านบาท พร้อมเปลี่ยนสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ เป็นการใช้นวัตกรรมระบบทำความเย็นเพื่อลดการสูญเสียความเย็น ควบคุมอุณหภูมิได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 35% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบตู้เย็นแบบเปิด  

สำหรับความพิเศษของตู้เย็นประหยัดพลังงานที่ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท มีลักษณะเป็นตู้เย็นแบบบานประตูกระจกแบบปิดซึ่งแตกต่างจากตู้เย็นอื่น ๆที่มีลักษณะเปิดโล่ง การติดตั้ง “ตู้เย็นประหยัดพลังงาน” จึงเป็นตัวเลือกที่ดี ตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน สอดรับการรับผิดชอบต่อสังคมอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์และสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่   

Tops FamilyMart ตู้เย็นประหยัดพลังงาน

ลดคาร์บอนฟุตพรินท์ แก้ปัญหาการใช้ไฟฟ้าที่มากเกินไปจากกิจกรรมขององค์กร อันก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปริมาณมาก ตั้งแต่ปี 2562-ปัจจุบันที่มีการติดตั้งตู้เย็นประหยัดพลังงาน สามารถลดคาร์บอนฟุตพรินท์ได้แล้ว  10,237.52 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(Ton.CO2e) 

เลือกใช้สารทำความเป็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ โดยเป้าหมายของ บริษัทฯ จะมีการยกเลิกการใช้สารทำความเย็นที่มีผลทำลายสิ่งแวดล้อมและโอโซนในชั้นบรรยากาศและเปลี่ยนมาใช้สารทำความเย็น ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศทดแทน 

ประหยัดพลังงาน เมื่อใช้ตู้เย็นแบบปิดลดการสิ้นเปลืองการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 20,479,138 Kwh./ปี เมื่อเทียบกับการใช้ระบบตู้เย็นแบบเปิด 

ผู้บริโภคได้รับสินค้าสดใหม่ การใช้ตู้เย็นประหยัดพลังงานที่เป็นบานประตูกระจกปิด ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทสินค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้สินค้าคงความสดใหม่  

Tops FamilyMart ตู้เย็นประหยัดพลังงาน

นอกจากนั้นยังนำวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนโดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ , การลดพลังงานโดยการเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดีเพื่อการประหยัดพลังงานในทุกสาขา เป็นต้น          

Tops และ FamilyMart มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อโลก ต่อสังคม ติดตั้ง ตู้เย็นประหยัดพลังงาน สอดรับกับนโยบายด้านความยั่งยืนของเซ็นทรัล รีเทล ในการทำธุรกิจที่นำการพัฒนาไปสู่สภาพแวดล้อมและสังคม ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลขององค์การสหประชาชาติด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Planet)’ 

ประกอบด้วย วางแผนรับมือ จัดทำแนวทางในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม, บริหารการใช้พลังงานในเชิงอนุรักษ์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ และ บริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการสร้างความยั่งยืนร่วมกันในทุกภาคส่วน 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก TopsThailand แอปพลิเคชั่นไลน์ @TopsThailand หรือเฟซบุ๊ก FamilyMartThailand หรือแอปพลิเคชันไลน์ @FamilyMartThailand