3BB มอบน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดน่าน

จากที่ได้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดน่านนั้น ผู้บริหารและพนักงาน 3BB จังหวัดน่านได้เข้ามอบน้ำดื่มให้กับเทศบาลตำบลเวียงสา และเทศบาลตำบลกลางเวียง เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน โดยมีนายกเทศมนตรี คุณวิโรจน์ หวั่นท๊อก และนายกเทศมนตรี คุณมนัส หวั่นท๊อก เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน

จากที่ได้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดน่านนั้น ผู้บริหารและพนักงาน 3BB จังหวัดน่านได้เข้ามอบน้ำดื่มให้กับเทศบาลตำบลเวียงสา และเทศบาลตำบลกลางเวียง