3BB ร่วมสร้างอนาคตเยาวชนอาชีวะทั่วประเทศ เดินหน้าสานต่อโครงการทวิภาคี

3BB ให้ความสำคัญและส่งเสริมเรื่องการศึกษาของเยาวชน โดยกิจกรรมด้านสังคมที่จัดทำขึ้นจะเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนเป็นหลัก เดินหน้าโครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3BB ทวิภาคีช่างเทคนิค

โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ‘3BB ทวิภาคีช่างเทคนิค‘ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาชีวศึกษาสายวิชาชีพด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมให้ได้รับการพัฒนาในทุกมิติที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน โดย 3BB สนับสนุนและรับนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมจากวิทยาลัยระดับอาชีวะในจังหวัดต่างๆเข้ามาฝึกงาน ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานซึ่งเป็นการเรียนรู้งานจริงผ่านการปฏิบัติในสถานประกอบการควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยู่ พร้อมโอกาสทำงานร่วมกับ 3BB หลังจบการศึกษา หรือหากต้องการไปทำงานที่อื่น ก็จะได้รับหนังสือรับรองการฝึกอาชีพจาก 3BB เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่วิชาชีพได้เป็นอย่างดี นับเป็นการเพิ่มอนาคตทางการศึกษาไปพร้อมๆกับประสบการณ์การฝึกงาน ทั้งนี้ระหว่างที่ฝึกงานกับ 3BB นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆเช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท รวมทั้งจะได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย                          

3BB ได้สนับสนุนการศึกษาและสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนอาชีวะโดยการอุปถัมภ์โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาอย่างต่อเนื่อง มีนักเรียนทวิภาคีที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วหลายรุ่นในจังหวัดต่างๆ  ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม และวิทยาลัยการอาชีพ วังไกลกังวลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถปั้นกำลังคนสายวิชาชีพป้อนธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง