3BB ขยายศูนย์ Contact Center แห่งใหม่ สู่พิษณุโลกเปิดโอกาสการสร้างงาน

3BB ขยายศูนย์ Contact Center แห่งใหม่สู่พิษณุโลกเปิดโอกาสการสร้างงาน สร้างรายได้ในภาคเหนือตอนล่าง และรองรับลูกค้าได้มากขึ้น

งาน Contact Center ถือเป็นส่วนที่ทุกภาคธุรกิจต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในธุรกิจการให้บริการ เพราะเปรียบเป็นประตูหน้าด่านสำคัญ ที่เป็นตัวแทนบริษัทพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ทั้งการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เป็นที่พึ่งให้กับลูกค้าในทุกๆเรื่อง นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง

3BB มีพนักงานคอลเซ็นเตอร์ จำนวนกว่า 600 คน ทั่วประเทศ เป็นพนักงานสังกัดศูนย์ในส่วนกลาง จำนวน 250 คน ทำหน้าที่ให้ข้อมูลทั่วไปแก่ลูกค้า ส่วนที่เหลือเป็นพนักงานประจำศูนย์ในทุกภูมิภาคดูแลเรื่องการแก้ไขเหตุเสียต่างๆ โดยทุกศูนย์มีมาตรฐานการทำงานด้วยระบบและการแก้ปัญหาแบบเดียวกัน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของบริการที่ได้รับ มีจำนวนยอดคอลประมาณ 20,000 คอลต่อวัน รวมแล้วประมาณ 600,000 คอลต่อเดือน 

ล่าสุด 3BB ได้ขยายศูนย์ Contact Center จากส่วนกลางในกรุงเทพฯ  ไปยังศูนย์แห่งใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นการนำองค์ความรู้ด้านการบริการกระจายสู่ภูมิภาค โดยจังหวัดพิษณุโลกเป็นทำเลที่เหมาะสมเพราะมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง จึงสามารถจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างหรือศึกษาที่กรุงเทพฯ แต่ตัดสินใจกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการรองรับและช่วยสร้างงานให้คนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

3BB ขยายศูนย์ Contact Center

ปัจจุบันลูกค้าไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพียงช่องทางเดียว แต่มาจากช่องทางทั้ง Offline และ Online ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ อีเมล์ ไลฟ์แชท หรือโซเชียลมีเดีย 3BB จึงได้พัฒนาการให้บริการของศูนย์ Contact Center มาอย่างต่อเนื่อง มีการนำซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อส่งมอบบริการที่รวดเร็วและดีที่สุด เพิ่มความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า มีการนำข้อมูลที่ถูกประมวลจาก Big Data เข้ามาใช้งานเพื่อให้ Contact Center สามารถลงลึกถึงรายละเอียดมิติต่างๆของลูกค้าแต่ละราย ในอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยี Chatbot เข้ามาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการตอบรับลูกค้าเบื้องต้นเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า

ถึงแม้ดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพียงใดก็ตาม 3BB ยังเชื่อว่า พฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบันยังต้องการที่จะพูดคุยกับคน 3BB ให้ความสำคัญและไม่หยุดที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของศูนย์ Contact Center ต่อไป