Hp ใจดี มอบเครื่องพิมพ์ให้ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อโอกาสทางการศึกษา

เอชพี ประเทศไทย มอบเครื่องพิมพ์ จำนวน 350 เครื่อง ให้แก่ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ

เอชพี อิงค์ ประเทศไทย นำโดย นายลิม ชุน เต๊ก กรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องพิมพ์ จำนวน 350 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ โดยมี คุณวีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระดมทุน และคุณชุตินาถ กาญจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ มูลนิธิกระจกเงา เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อส่งต่อและแบ่งปัน ให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลน ได้มีโอกาสทางการศึกษาและเทคโนโลยี

้Hp Priner donate Printer มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายๆ ด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในเมืองและชนบท ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคม และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรม สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม