ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก The Royal Coronation Ceremony

ทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำ หนังสือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก The Royal Coronation Ceremony ในรูปแบบของ E-Book ให้ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ผ่านทาง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีเนื้อหา และข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่น่าสนใจให้อ่าน ทั้งแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

โดยจะมีให้ดาวน์โหลดได้ทั้งหมด 4 เล่มด้วยกันคือ

  • ประมวลบทความ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำโดยกรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เป็นการรวบรวมบทความเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล
  • ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีรายละเอียดขั้นตอน สถานที่ในการประกอบพระราชพิธี ฯลฯ รวมถึงคำศัพท์สำคัญต่างๆ
  • หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาไทย เนื้อหาข้อมูลความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่โบราณกาล ลำดับขั้นตอนการเตรียมการพระราชพิธี การประกอบพระราชพิธี ฯลฯ
  • The Royal Coronation Ceremony จะเป็น หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาอังกฤษ

สามารถดาวน์โหลด หนังสือ E-Book ได้ที่เว็บไซต์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม หรือ www.m-culture.go.th

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก The Royal Coronation Ceremony

Message us