Creden.co ระบบเอกสาร และลายเซ็นออนไลน์ รองรับธุรกิจไทยยุคดิจิทัล

ครีเดน เปิดตัว Creden.co ระบบสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายเซ็นได้ทางออนไลน์ จับมือ สพธอ. ลุยธุรกรรมออนไลน์ ดันประเทศไทยสู่สังคมไร้กระดาษ พร้อมเปิดให้บริการฟรีแล้ววันนี้!

บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด (Creden) บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย เปิดตัวบริการระบบการสร้างเอกสาร และลายเซ็นออนไลน์ (Electronic Document & Signature) อย่างเป็นทางการ เป็นสตาร์ทอัพรายแรก ให้บริการระบบการยืนยันตัวตนทางออนไลน์ (eKYC) รองรับการเติบโตของธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล พร้อมผลักดันธุรกิจไทยทุกภาคส่วนก้าวสู่ยุคสังคมไร้กระดาษสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด กล่าวว่า “ครีเดน เอเชีย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 แนวคิดในการแก้ไขปัญหากระบวนการยืนยันตัวตน จากที่เราต้องเตรียมเอกสารต่างๆมากมาย อาทิ สำเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่สามารถทได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เราได้พัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ การทำ eKYC ซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐานของทาง สพธอ. ใช้งานการระบุตัวตน (Identification) และพิสูจน์ตัวตน (Verification) ซึ่งเราได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสร้างและเซ็นเอกสารออนไลน์

Creden.co ระบบสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายเซ็นได้ทางออนไลน์

Creden eKYC

เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากองค์กรชั้นนำ อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาเทคโนโลยี และบริการสร้างและเซ็นเอกสารออนไลน์ตลอดจน ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว (Digital Transformation)

ทั้งนี้ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์นั้น เป็นไปตามประกาศมาตรฐานของทาง สพธอ. ในระดับ IAL2.3 และระดับ AAL2.2 ที่สำคัญระบบของครีเดน จะช่วยให้การสร้างเอกสารสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้น ทำได้ภายในเวลาเพียงแค่ 1 นาที นอกจากนั้นยังสามารถ ส่งและเซ็นแบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ โดยร่วมกับระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของบริษัท ร่วมกับการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamp) จากทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) เพื่อช่วยรับรองการมีอยู่ของเอกสาร ณ วันเวลาที่ประทับตรา นอกจากนี้ระบบของครีเดนยังช่วยให้องค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงได้ทันที

วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย “เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ กลุ่มเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการออนไลน์ กลุ่มธุรกิจ B2B บริษัทหลักทรัพย์ สภาทนายความสำนักงานกฎหมาย และ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น”

ด้าน ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ระบบของ Creden (ครีเดน) บริการการสร้างเอกสารและลายเซ็นออนไลน์นี้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถสร้างและเซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายและนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งทาง ETDA ได้สนับสนุนในการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรับรองความมีอยู่ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ณ ขณะที่มีการรับรอง อันสามารถตรวจพบได้หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ ผู้ใช้เอกสาร ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเอกสารที่สร้างผ่านระบบของ Creden (ครีเดน) เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น และทาง ETDA พร้อมสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยให้เพิ่มขึ้นตามกรอบมาตรฐาน ความเป็นส่วนตัวตั้งแต่ขั้นออกแบบ (Privacy by Design) และ ความมั่นคงปลอดภัยตั้งแต่ขั้นออกแบบ (Security by Design) ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้ใช้งาน เห็นว่า ทาง Creden (ครีเดน) ได้เปิดบริการเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนใช้ได้ฟรีในโอกาสปีใหม่นี้ด้วย  ” ดร.สรณันท์ กล่าว

Creden eKYC

สำหรับครีเดน เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่มี บริการระบบยืนยันตัวตน (eKYC) ลายเซ็นออนไลน์ (Electronic Signature) และระบบประเมินลูกค้าออนไลน์อัจฉริย (AI Credit Scoring) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ระบบยืนยันตัวตน (eKYC) ตามประกาศมาตรฐานของ สพธอ. ในระดับ IAL2.3 และระดับ AAL2.2 เป็นระบบในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ รองรับธุรกรรมรูปแบบดิจิทัลในประเทศที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
  2. ระบบสร้างและเซ็นเอกสารออนไลน์ (eSignature) เป็นการจัดทำเอกสารและลงลายชื่อเอกสารในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ creden.co ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ใช้ในทางกฎหมายได้จริง ตาม พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขได้ และสามารถใช้ร่วมกับระบบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ (eKYC) ของบริษัท ร่วมกับการประทับรองรับเวลาอิเล็กทรอนิกส์จากทาง ETDA เพื่อทำให้การยืนยันตัวตนและเอกสารมีความสมบูรณ์มากขึ้น
  3. ระบบประเมินลูกค้าออนไลน์อัจฉริย (AI Credit Scoring) สำหรับองค์กรธุรกิจและบุคคล – กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะเปิดตัวต้นปี 2019 –  โดยพัฒนา ระบบประเมินสำหรับองค์ธุรกิจ หรือ เรียกว่า Credit Line เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการตรวจสอบข้อมูล ที่เปิดเผยจากภาครัฐ รวมทั้ง เครดิตบูโร (Credit Bureau) และ ข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย สามารถช่วยในการอนุมัติขอสินเชื่อหรือการทำธุรกรรมทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ช่วยในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ ทำธุรกรรมให้กับองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น

ปัจจุบัน บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและเตรียมความพร้อม ให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้กระดาษ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เปิดให้ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ววันนี้ สนใจสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ทาง creden.co

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save